100G Core
Terabit Core
NSDF EntryPoints
OSG StashCaches
Both